Dvergmuskartlegging i Ås kommune

Foto: Jeroen van der Kooij

I regi av NZF arrangerte foreningen en samling for alle interesserte, lørdag 23. oktober 2021 i Ås kommune. Jeroen van der Kooij gav alle som ble med en innføring i metodikken og informerte mer arten. Dvergmus (Micromys minutus) ble påvist som ny art for Norge i Eidskog i 2001. Dyrene er mest sannsynlig kommet med mennesker til Sør-Sverige rundt 1985 og har spredd seg siden. I Sverige forekommer arten nå over store deler av Sør-Sverige. I tillegg har den spredd seg naturlig fra Finland langs Bottenviken. Det er snart 20 år siden systematiske undersøkelser ble utført av foreningens medlemmer. Enkeltfunn i Østfold, Hedmark og Akershus tyder på at arten også har ekspandert kraftig i Norge.

Frivillige deltagere ble delt i mindre grupper og det ble gjort systematiske søk etter de karakteristiske dvergmusbolene. Dvergmus er enklest å påvise om høsten etter at de første frostnettene har redusert bladverket, men før snøen har lagt seg. De fleste dvergmus har på denne tiden forlatt bolene og fuglelivet i høytstående vegetasjon er også mindre utsatt for forstyrrelse. Målet var å finne ut hvor artens utbredelsesgrense befinner seg nå og hvor alminnelig den har blitt i de indre deler av dens utbredelsesområde.

Funn av bol ble registrert i Artsobservasjoner, under prosjektnavnet Norsk Zoologisk Forening – dvergmus. I tillegg, logges alle bevegelser hvor det har blitt søkt aktivt etter dvergmusbol. Det gjøres ved hjelp av appen Geo Tracker.