LemenHopp
NZF flaggermuslogoNorsk Zoologisk Forening – flaggermus
Fakta Artsnøkler Galleri Flaggermusgruppa Aktiviteter Mer info

Flaggermuskasser

Det er stor bolignød blant flaggermus når det gjelder trygge og sikre steder hvor hunnene kan oppbevare ungene sine og selv sove på dagen. Henger man opp en kasse i et område med mye flaggermus, kan man hjelpe til å bedre livsbetingelsene for disse interessante og vernede dyrene og i tillegg få et lite innblikk i deres levevis.

Henger man opp en fuglekasse er man nokså sikker på å få den besatt, og en flaggermuskasse er ikke vanskeligere å lage enn en fuglekasse. Norsk Zoologisk Forenings flaggermusgruppe hjelper gjerne til med råd og hjelp, og ønsker bistand fra alle som vil hjelpe til. Vi har derfor laget en manual som viser hvor man kan kjøpe flaggermuskasser, og hvor de bør henges opp:

Manual for opphenging av flaggermuskasser ved hus

Under er også ytterligere info om store flaggermuskasser, flere artikler:

Store_flaggermuskasser_Fauna-20 og dette inneholder:

  • Amerikanske flaggermuskasser - noe for Norge?
  • Erfaringer med store flaggermuskasser
  • Habitatdirektivet og flytting av flaggermuskoloni
  • Forsøk på å få en ynglekoloni av dvergflaggermus til å flytte

Du kan også finne info om små kasser >> og lenker til videre lesning.

Flaggermus benytter ulike typer hulrom som dagtilholdssted i sommerhalvåret. Flere arter har tilhold i hule trær (i hakkespetthull, i sprekker, under løs bark eller i andre naturlige hulrom). Det er først og fremst gamle løvtrær som har naturlige hulrom egnet for flaggermus. Dessverre har slike trær blitt sjeldne i våre omgivelser, og flaggermusene har dermed færre egnede dagtilholdssteder å velge mellom. Dette problemet kan vi til en viss grad hjelpe flaggermusene med ved å henge opp flaggermuskasser - på samme måte som vi henger opp fuglekasser.

Flaggermusene kan benytte kasser både i ungeperioden (hunner kan danne en koloni i kassa og fostre opp ungene der) og i paringstiden om høsten, men størst er sannsynligheten for at ett eller noen få individer skal benytte kassa som dagtilholdssted i sommerhalvåret. Man har begrenset erfaring med kasser for flaggermus i Norge, men sannsynligvis er dvergflaggermus og brunlangøre de mest aktuelle artene hos oss. Storflaggermus, som er en forholdsvis fåtallig art i Norge, benytter i hvert fall i utlandet i stor grad enten hulrom i trær eller kasser som dagtilholdssted.

NZFs flaggermusgruppe vil gjerne høre om dine erfaringer med flaggermus i kasser, enten kassene er spesiallaget for flaggermus eller vanlige småfuglkasser. Dette gjelder særlig hvis du har hatt ynglende flaggermus i kasse. Du kan kontakte en av flaggermusgruppa >> direkte.
 

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Kristoffer Bøhn, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted