Herptiler

Læren om amfibier og reptiler kalles med et felles navn herpetologi. Amfibiene omfatter frosker, padder og salamandere. Reptilene (krypdyrene) omfatter slanger, øgler (firfisle og stålorm), skilpadder, krokodiller og broøgler (tuatara). Spesielt amfibiene er blant de mest truete virveldyr på kloden i dag, og trenger god forvaltning og beskyttelse.

I dag gjøres mye av arbeidet med disse dyregruppene i Norge frivillig i regi av NZF. Både Sørlandsavdelingen og lokallaget til NZF Østlandet (tidligere Oslo og Akershus) jobber aktivt med herptiler.

Kunnskapsgrunnlaget er utdatert, og behovet er stort for oppdatering av artenes bestandssituasjon. Derfor jobber NZF med å kartlegge herptiler ute i felt hvert eneste år. NZF-herpetologer består av biologer og dyktige amatører som bidrar med unik kunnskap som norsk naturforvaltning kan dra nytte av.

Ta kontakt med herptilgruppa om du ønsker å bli med å kartlegge salamander eller slettsnok!

herptilgruppa@nzf.no

Trusler

Amfibier og reptiler er i dag, globalt sett, de mest vanskeligstilte blant virveldyra. Spesielt for amfibiene, der den tynne huden er lett gjennomtrengelig for miljøgifter både i vannet og på land. I 2017 ble soppen Bd (Batrachochytrium dendrobatidis) oppdaget i Norge for første gang. Dessverre kan soppen forårsake sykdom hos amfibier, og det er derfor spesielt viktig å rengjøre skotøy og annet feltutstyr etter å ha vært i områder der amfibier pleier å yngle og legge egg.

Fredet etter viltloven

Norske amfibier og reptiler er fredet etter Viltloven (og Bernkonvensjonen). Av de 11 artene som reproduserer i Norge, er fire av artene på Norsk rødliste for 2021 og står i fare for å dø ut. Damfrosk er kritisk truet, spissnutefrosk er sårbar, og storsalamander og slettsnok er nær truet. Les mer om hvorfor artene står på rødlista på nettsiden til Artsdatabanken.

Amfibier og reptiler i Norge

• Nordpadde Bufo bufo
• Buttsnutefrosk Rana temporaria
• Spissnutefrosk Rana arvalis
• Damfrosk Pelophylax lessonae
• Småsalamander Lissotriton vulgaris
• Storsalamander Triturus cristatus

• Hoggorm Vipera berus
• Buorm Natrix natrix
• Slettsnok Coronella austriaca
• Nordfirfisle Zootoca vivipara
• Stålorm Anguis fragilis

Har du noen spørsmål?

Har du noen spørsmål til oss, eller ønsker du å vite mer om enten medlemskap eller noen av våre fagfelt? Vennligst ta kontakt med oss via kontaktskjemaet ved siden av, og vi vil komme tilbake til deg så snart som mulig.

Følg oss på sosiale medier

Vi ser frem til å høre fra deg